Kind in Vertrouwen

Omgaan met kinderen en jongeren vanuit verbinding en vertrouwen

Visie en Missie

Mensen, jong en oud, die zich goed in hun vel voelen en die leven vanuit hun innerlijke drive, hebben de kracht om hun vol potentieel tot uiting te laten komen. Deze mensen genieten van het leven en staan stabiel en bewust in het leven. Belangrijk hierbij is dat mensen de ruimte en veiligheid ervaren om helemaal zichzelf te mogen zijn, want dan komt de unieke persoon in al zijn aspecten volop tot leven.

    De veilige ruimte om zichzelf te kunnen en mogen zijn heeft 2 fundamentele pijlers, namelijk verbinding en vertrouwen.
  • Verbinding: Verbinding ontstaat wanneer er de veilige ruimte is om authentiek te tonen wie je bent en dat die eerlijke uitingen liefdevol ontvangen worden. Dit houdt in dat alle aspecten van het leven welkom zijn. Zowel pijnlijke gevoelens als gevoelens van blijdschap en trots. Zowel rouwen als vieren. Zowel conflict als harmonie. Zowel negatieve gedachten als knotsgekke ideeën. Juist doordat alles er kan en mag zijn, kan het een plaats krijgen en komen mensen in contact met wat er belangrijk is voor hen. In verbinding met de behoeften is er creativiteit om meer en meer te leven vanuit intrinsieke motivatie en in veilige, warme relaties met zichzelf en anderen. Die verbinding heeft 3 zijden die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ten eerste contact maken met wat erin zichzelf leeft. Ten tweede durven gaan staan voor de eigen behoeften, persoonlijke grenzen, voor wat er voor jouw belangrijk is. Dit vanuit het hart. Ten derde open staan voor wat er leeft in de ander.
  • Vertrouwen: Wat je nog gaat tegenkomen op je levenspad blijft een verrassing. Wat het effect zal zijn van je keuzes is onzeker. Hierbij biedt vertrouwen een steun om het leven tegemoet te treden. Vertrouwen in het leven, in zichzelf en zijn eigen keuzes en mogelijkheden. Vertrouwen in de ander. En om te kunnen verbinden met de ander is er vertrouwen nodig in de relatie met de ander.

Kind in Vertrouwen wenst dat kinderen al van jongs kunnen opgroeien in een omgeving van verbinding en vertrouwen. Dit houdt in dat de omringende volwassenen kinderen en jongeren de ruimte geven om zichzelf te mogen zijn. Hiervoor is het nodig dat deze volwassenen zelf vanuit verbinding en vertrouwen in het leven staan. Dit vraagt geen perfectie van deze volwassen. Perfectie is onrealistisch en onwenselijk. Verbinding houdt authenticiteit in, dat het volledige spectrum van het leven er mag zijn, dus ook conflict, angst en dingen anders doen dan je graag zou willen. De uitdaging ligt erin om bewust en eerlijk om te gaan met deze momenten en opnieuw te kiezen voor verbinding en vertrouwen. Hierdoor kunnen de wonden helen en groeit de relatie verder.

Kind in Vertrouwen bouwt mee aan een wereld waar harmonieuze, warme, en oprechte relaties groeien tussen ouders en kinderen, tussen leerkrachten en leerlingen en tussen opvoedingsprofessionals en kinderen. Relaties waar iedereen zichzelf kan en mag zijn, waar alle gevoelens en behoeften welkom zijn. Waar volwassenen respectvol gaan staan voor hun eigen behoeften en tevens echt rekening houden met kinderen zonder over hun heen te laten lopen. Relaties waar ouders, opvoeders en leerkrachten vertrouwen hebben in zichzelf, hun opvoedingsvaardigheden en kinderen. En waar kinderen met vertrouwen hun eigen levensweg bewandelen.

Aanbod

Met Kind in Vertrouwen ondersteunt Stijn gezinnen, kinderen, jongeren, ouders, leerkrachten en opvoeders op basis van verbindende communicatie, aware parenting, de kracht van spel en vertrouwen.
Dit door de innerlijke basis van zelfvertrouwen, zelfverbinding en een positief zelfbeeld bij kinderen, jongeren, ouders en opvoeders te doen groeien. Verder door de onderlinge relaties te verstevigen. En tot slot ook door het aanbrengen van kennis en het oefenen van vaardigheden. Empathie vormt hierbij steeds de basis. Bij kinderen gebruikt Stijn spel meestal als methodiek.

Stijn is tevens oprichter en begeleider bij Orvita.
Orvita biedt kampen voor kinderen en jongeren aan.

Spelcounseling / speltherapie

Spel is de taal van het kind. In het spel uit het kind die dingen die er op dit moment bij hem leven. Met behulp van de therapeut kan het kind in het spel de moeilijkheden waarmee hij zit, uiten en verwerken. Vervolgens kan het kind alternatieve gedragingen ontdekken en uitproberen.

Spelcounseling is aangewezen voor kinderen die last hebben van een sociaal-emotioneel probleem. Mogelijke thema's zijn angst, stress, weinig zelfvertrouwen, verlieservaring, pestproblematiek, gedragsmoeilijkheden, moeilijk met de echtscheiding, sociaal teruggetrokken, moeilijk uiten van emoties, faalangst,... .

Leeftijd: Van 3 tot 12 jaar. Voor jongeren is er empathische begeleiding, waarbij ook spel kan gebruikt worden.

Praktisch: Eén spelsessie duurt 50 minuten. De spelsessies vinden wekelijks plaats. Om de 5 spelsessies is er een oudergesprek van één uur. De spelsessies en oudergesprekken vinden plaats bij mij thuis.

Prijs: 50 euro voor een spelsessie en 50 euro voor een oudergesprek. Cash te betalen of via mobile banking app.

Ouderbegeleiding / opvoedingsondersteuning

  • Zou jij graag meer harmonie willen in je gezin?
  • Frustreert het je hoe je kinderen zich gedragen?
  • Twijfel je of je wel een goede ouder/opvoeder bent?
  • Voel je je radeloos hoe je kan omgaan met een bepaalde situatie?
  • Reageer je tegen een kind op een manier waar je achteraf spijt van hebt?
  • Zit je met eigen pijnen die het opvoeden bemoeilijken?
  • Zijn er andere levensthema’s die het opvoeden bemoeilijken?
  • ...

Een ouderbegeleiding kan je hierin ondersteunen. De ouderbegeleiding vertrekt van waar jij mee zit, waar jij in vastloopt. Eerst gaan we uitdiepen waar de moeilijkheden zitten en wat er voor jouw belangrijk is. Zodat je helderheid, inzicht en misschien al wat opluchting ervaart. Vervolgens volgen we 2 sporen. Enerzijds verder uitdiepen, een plaats geven en verwerken van gevoelens, pijnen en frustraties, kortom van alles wat erin je leeft als ouder. Dit creëert meer innerlijke rust en vertrouwen om er als stabiele ouder te staan. Het 2de spoor is op zoek gaan naar concrete acties en vaardigheden die je kan toepassen in de dagdagelijkse opvoedingspraktijk. Deze zijn afgestemd op wat jij nodig en haalbaar acht. In de ouderbegeleiding kunnen we die vaardigheden reeds oefenen bijvoorbeeld d.m.v. een rollenspel. Beide sporen kunnen aan bod komen, jij bepaalt waar de focus ligt.

Praktisch: Eén sessie duurt standaard 1,5 uur. Dit kan aangepast worden afhankelijk van jouw noden. Het aantal sessies en de frequentie is afhankelijk van waar je behoefte aan hebt. De sessies kunnen bij mij thuis of via videoconferentie plaatsvinden.

Prijs: 75 euro per anderhalf uur. Cash te betalen of via mobile banking app.

Empathische begeleiding voor volwassenen

Bij een empathische begeleiding krijg je de volle individuele aandacht om je hart te luchten. Je bepaalt zelf waarover je wil spreken tijdens de sessie. Empathie is een speciale manier van aandachtig luisteren zonder te oordelen. Door empathie krijg je verbinding met wat er in jezelf leeft. Je ontdekt de diepere lagen die onder je ervaring en gedachten zitten. Zo kan empathie in de eerste plaats opluchten en je meer innerlijke rust en ruimte geven. Mogelijks zorgt empathie voor nieuwe inzichten en concrete ideeën om uit te proberen. Binnen een empathische begeleiding kunnen ook oefeningen gedaan worden om innerlijke processen uit te werken of om je relatie met een ander uit te diepen. Hierbij kan teven gebruik gemaakt worden van zandbakspel. Bij een empatische begeleiding stem ik volledig af op wat bijdraagt aan jouw persoonlijke groei.

Empathische begeleiding kan bijdragen aan je leven als je

  • stress, angst, verwarring, frustratie, boosheid, pijn, schuld, schaamte of depressieve gevoelens ervaart over eender welk onderwerp in je leven.
  • zit met een onopgelost conflict met een ander of in jezelf
  • moeilijkheden ervaart in de communicatie met anderen
  • voor een moeilijke beslissing staat
  • wil leven vanuit je eigen innerlijke kracht, i.p.v. je leven te ‘lijden’.

Praktisch: Eén sessie duurt standaard 1,5 uur. Dit kan aangepast worden afhankelijk van jouw noden. Het aantal sessies en de frequentie is afhankelijk van waar je behoefte aan hebt. De sessies kunnen bij mij thuis of via videoconferentie plaatsvinden.

Ik voel me warm en vervuld bij het geven van empathie. Op die manier kan ik bijdragen aan het leven van anderen en mag ik kennis maken en me verbinden met wat erin een ander leeft.

Prijs: 75 euro per anderhalf uur. Cash te betalen of via mobile banking app.

Empathische begeleiding voor jongeren

Dit is gelijkaardig als de empathische begeleiding voor volwassenen, maar dan afgestemd op de specifieke noden van jongeren. Empathie is de basis van de begeleiding. Afhankelijk van de noden van de jongere en waar hij/zij voor kiest kunnen we ook met spel of creatief aan de slag gaan. Empathische oefenen en rollenspel behoren ook tot de mogelijkheden.

Empathische begeleiding kan bijdragen aan het leven van jongeren die:

  • zich niet goed in hun vel voelen.
  • het lastig hebben met een bepaalde situatie of wanneer er een moeilijke situatie zit aan te komen.
  • een onopgelost conflict hebben met zichzelf, een ouder, een leerkacht, een vriend/vriendin of iemand anders.
  • ...

Leeftijd: Vanaf 10 jaar. Jonger is spelcounseling meestal meer aangewezen.

Praktisch: Eén sessie duurt standaard 1 uur. Dit kan aangepast worden afhankelijk van de noden van de jongere. Het aantal sessies en de frequentie is afhankelijk van waar de jongere behoefte aan heeft. De sessies vinden plaats bij mij thuis.

Prijs: 50 euro per uur. Cash te betalen of via mobile banking app.

Gezinsbegeleiding

Spelcounseling, ouderbegeleiding en empathische begeleiding stemmen we op elkaar af en deze versterken elkaar. Daarnaast kan er ook gekozen worden om met ouder en kind of met het hele gezin naar de begeleiding te komen. Dit om de onderlinge relaties te versterken en om meer verbinding en harmonie te creëren in het gezin. Afhankelijk van de noden maken we gebruik van gesprek, spel, bemiddeling of oefeningen.

Praktisch: De duur van de sessies, het aantal sessies en de werkvorm passen we aan aan de specifieke noden van het gezin. Gezinsbegeleiding kan zowel bij mij als bij het gezin plaats hebben, wederop afhankelijk van de noden van het gezin.

Prijs: 50 euro per uur. Cash te betalen of via mobile banking app.

Workshops en trainingen
om met verbinding en vertrouwen
met kinderen en jongeren om te gaan

Op basis van
Verbindende Communicatie
Aware Parenting
en de Kracht van Spel

Hoe relaties creëren waar iedereen zichzelf kan en mag zijn?
Hoe liefdevol gaan staan voor je eigen behoeften en tevens echt rekening houden met de noden van kinderen?

Ontdek hoe je met meer vertrouwen, verbinding en harmonie kan leven met kinderen en jongeren.
Verbindende communicatie (ook geweldloze communicatie genoemd) is ontwikkeld door Marshall Rosenberg. Bij verbindende communicatie vertrek je van wat erin jezelf leeft en wat er leeft bij je kind. Vervolgens kijk je hoe de behoeften van beide met elkaar verbonden kunnen worden zodat dit het leven van jouw en je kind verrijkt.
Aware Parenting is ontwikkeld door Aletha Solter. Hierbij kijken we achter de betekenis van gevoelens en hoe kinderen de ruimte geven om die gevoelens te uiten en dingen te verwerken.
Spel is de taal van kind. Spel biedt vele mogelijkheden om de relatie met je kind te versterken en om kinderen pijnlijke gevoelens te helpen verwerken. Tevens leren kinderen ontzettend veel door te spelen.

In deze trainingen werken we aan het inzicht, vaardigheden en bewustzijn om met vertrouwen en verbinding met kinderen en jongeren om te gaan. Aan de hand van eigen ervaringen oefenen we concrete vaardigheden zodat je deze kan uitproberen in je dagelijks leven.

De trainingen, workshops en lezingen organiseer ik in eigen beheer of kan ik aanbieden in of via een school of organisatie. Voor mij is het belangrijk dat wat ik aanbied ook echt bijdraagt. Daarom is het mogelijk om in overleg een aanbod op maat samen te stellen. Bel of mail mij voor een offerte of meer informatie.

Mogelijke thema's voor trainingen en workshops:

  • Introductie verbinden met kinderen: Kennismaking met het inzetten van geweldloze communicatie in relatie met kinderen
  • Basistraining verbindend communiceren met kinderen en jongeren
  • Empathisch luisteren naar kinderen en jongeren
  • Wat als je kind 'nee' zegt?
  • Voorbij straffen en belonen, samenwerken vanuit verbinding
  • Constructief omgaan met boosheid, verdriet en angst van je kind
  • Eigen boosheid, onmacht, schuld en schaamte, wat doe je ermee?
  • Van angst naar vertrouwen
  • Verbindend communiceren met baby's en peuters
  • Speels verbinden met kinderen: spel als middel om de relatie te versterken
  • Respectvol omgaan met het lichaam van kinderen
  • Relatiespelen voor ouder en kind
  • Verbindend communiceren voor ouder en kind
  • en nog meer...

Bekijk de agenda

Orvita Kampen

Kampen waar kinderen echt zichzelf kunnen zijn

Op dit kamp mogen kinderen helemaal zichzelf zijn en ze krijgen volop de ruimte hun eigen dag in te vullen en om vrij te spelen. Tegelijk werken we aan een gemeenschap waar ieder kind zich thuis voelt en waar met ieders behoeften maximaal rekening wordt gehouden.

Kinderen voelen zich het best in hun vel als ze kunnen doen waar ze echt voor kiezen. Dan doen ze dit met enthousiasme en genieten ze ervan. Bovendien steken ze er dan het meest van op. Daarom bepalen kinderen zelf hoe ze hun dag invullen. ‘s Morgens komen de kinderen samen om te delen welke activiteiten gevraagd en aangeboden worden. Van hieruit ontstaan verschillende activiteiten die organisch verder groeien doorheen de dag. We kunnen gaan knutselen, voetballen, spelletje, bosspel of toneel spelen, kampen bouwen, een heuse fantasiewereld creëren, een verhaal schrijven, samen koken,… Wat er ook bij de kinderen leeft en waarvoor de mogelijkheden er zijn.

Om de zorg voor de groep en de aandacht voor ieder kind te waarborgen werken we met een kleine groep kinderen. Zo hebben de begeleiders de tijd om echt te luisteren naar de gevoelens, ideeën en verhalen van de kinderen en om hier volopmee rekening te houden.

De twee begeleiders zijn getraind in verbindende communicatie, een vorm van communicatie die naar gevoelens en behoeftes luistert en op basis daarvan naar oplossingen zoekt. We zoeken in een conflict dus niet naar wie gelijk had en wie gestraft moet worden. We gaan ervan uit dat iedereen handelt vanuit zijn behoeften en niet uit slechte wil.

Voor kinderen en jongeren van 4 tot 14 jaar. Een groep met gemengde leeftijden is een meerwaarde. Zo kunnen oudere kinderen zorgen voor jongere en jongere kinderen kunnen veel leren van oudere.

Meer info en inschrijven via orvita.be

Agenda

Opgelet, in november en december 2019 zijn er enkele trainingen die niet doorgaan. Deze worden wel georganiseerd in 2020. Hieronder de geupdate agenda.

Workshops en trainingen


Introductie verbinden met kinderen

Wil je graag meer harmonie ervaren in je gezin? Zou je graag evolueren van conflict naar een warm samenzijn met je kind? In deze workshop laat ik je kennismaken hoe verbindende communicatie kan bijdragen aan de relatie met je kind. Verbindende communicatie toont ons de weg hoe we verbinding en samenwerking kunnen creëren die gebaseerd is op intrinsieke motivatie van zowel ouder als kind. Verbindende of geweldloze communicatie is ontwikkeld door Marshall Rosenberg.
Bij verbindende communicatie vertrek je van wat erin jezelf leeft en wat er leeft bij je kind. Vervolgens kijk je hoe de behoeften van beide met elkaar verbonden kunnen worden zodat dit het leven van jouw en je kind verrijkt. Zelf ervaar ik reeds vele jaren hoe verbindende communicatie een krachtige manier is om de band met kinderen te versterken, om respectvol te gaan staan voor mijn eigen behoeften en om echt rekening te houden met kinderen zonder over me heen te laten lopen.
In deze workshop zetten we de eerste stappen om wat er belangrijk is voor mij te communiceren zonder te dreigen, te belonen of te straffen. En luisteren we naar wat het kind ECHT wil zeggen, ongeacht de manier waarop het dit communiceert.
We gaan concreet aan de slag met eigen ervaringen.
Voor iedereen die met kinderen leeft of werkt.

Avondworkshop: donderdag 13 februari 2020 van 19u30 tot 22u
Locatie: Edegemsestraat 55, 2640 Mortsel
Prijs: 30 euro
Inschrijven: mail sturen naar: stijn@kindinvertrouwen.be


Verbindend communiceren met kinderen en jongeren – basistraining

  • Zou je graag constructiever willen omgaan met 'lastige' gedrag, een woedeaanval of een huilbui?
  • Schreeuw je soms tegen je kind, terwijl je dat eigenlijk niet zou willen?
  • Zou je meer harmonie willen ervaren in de relatie met je kind?

In deze training ontdek je hoe je met meer vertrouwen en verbinding kan omgaan met kinderen en jongeren, zowel in 'lastige' situaties als om het contact met je kind te versterken. Hiervoor maken we gebruik van geweldloze communicatie (ook wel verbindende communicatie genoemd) ontwikkeld door Marshall Rosenberg. Bij verbindende communicatie vertrek je van wat erin jezelf leeft en wat er leeft bij je kind. Vervolgens kijk je hoe de behoeften van beide met elkaar verbonden kunnen worden zodat dit het leven van jouw en je kind verrijkt. Zelf ervaar ik reeds vele jaren hoe verbindende communicatie een krachtige manier is om de band met kinderen te versterken, om respectvol te gaan staan voor mijn eigen behoeften en om echt rekening te houden met kinderen zonder over me heen te laten lopen.
Deze training is bedoeld om een basis inzicht en beginnend bewustzijn van geweldloze communicatie te creëren. Aan de hand van eigen ervaringen oefenen we concrete vaardigheden zodat je deze kan uitproberen in je dagelijks leven.

In deze training leer je o.a.:

  • Bewustwording van je eigen gevoelens en behoeften en die van je kind.
  • Hoe je verbindende communicatie kunt inzetten om de relatie met je kind te versterken.
  • Hoe je constructief kan omgaan met 'lastige' situaties.
  • Aandacht te hebben voor de gevoelens en behoeften van je kind, zonder je eigen grenzen uit het oog te verliezen.
  • Alternatieven om om te gaan met 'moeilijk' gedrag of 'heftige' emoties zonder te dreigen, straffen of belonen.
  • Op te komen voor wat je zelf graag wil zonder gebruik te maken van straf, beloning, dwang of angst.

Voor wie: Voor (toekomstige) ouders, leerkrachten, opvoeders, kindbegeleiders, kortom voor iedereen die met kinderen leeft of werkt. Zowel voor mensen die de eerste stappen zetten met geweldloze communicatie, als die reeds al wat ervaring hebben.
Trainer: Stijn De Neve

5 avonden: donderdag 9, 16, 23, 30 januari en 6 febuari 2020
Uren: telkens van 19u30 tot 22u
Prijs: 150 euro
Locatie: Edegemsestraat 55, 2640 Mortsel
Inschrijven: mailen naar stijn@kindinvertrouwen.be

2 zaterdagen: zaterdag 15 en zaterdag 22 februari 2020
Uren: telkens van 10u00 tot 17u, welkom vanaf 9u30
praktisch: neem je eigen lunch mee, tussendoortjes, koffie, thee en water worden voorzien
Prijs: 150 euro
Locatie: Edegemsestraat 55, 2640 Mortsel
Inschrijven: mailen naar stijn@kindinvertrouwen.be


Oefenreeks verbindend ouderschap

Wil je graag meer in harmonie en verbinding leven met je gezin? Wil je graag verbindende communicatie toepassen in het dagelijkse leven met je kind(eren)? Trachten in harmonie en verbinding te leven in je gezin is een voortdurend groeiproces met vallen en opstaan. Deze oefenreeks helpt je bij dit groeiproces. Vijf avonden oefen je samen met andere ouders en een ondersteunende trainer verbindende communicatie te gebruiken in relatie met je kind(eren).
Geweldloze communicatie (ook verbindende communicatie genoemd) is ontwikkeld door Marshall Rosenberg. Bij verbindende communicatie vertrek je van wat erin jezelf leeft en wat er leeft bij je kind. Vervolgens kijk je hoe de behoeften van beide met elkaar verbonden kunnen worden zodat dit het leven van jouw en je kind verrijkt.
Het vertrekpunt zijn de ervaringen en vragen die de jullie als ouders zelf aanbrengen. Ten eerst krijgt iedere ouder de ruimte om ervaringen te delen en gehoord te worden. Daarnaast grijpen we de concrete ervaringen aan om er oefeningen mee te doen en om inzichten in verbindende communicatie te vergroten.

Voor wie: Voor (pleeg-, plus-, groot-)ouders die reeds met geweldloze communicatie hebben kennisgemaakt.
Trainer: Stijn De Neve
Data: maandag 13 en 20 januari, 3 en 17 februari en 2 maart 2020
Uren: telkens van 19u30 tot 22u
Prijs: 150 euro
Locatie: Edegemsestraat 55, 2640 Mortsel
Inschrijven: mailen naar stijn@kindinvertrouwen.be


De kracht van empathie in relatie met kinderen en jongeren

Empathisch luisteren is een krachtige manier om te verbinden met kinderen en jongeren.
Empathie kan enorm bijdragen o.a. in volgende situaties:

  • Een kind of jongere wil zijn verhaal kwijt.
  • Een kind of jongere heeft iets meegemaakt waar hij/zij mee zit.
  • Een kind of jongere ervaart verdriet, angst, boosheid of andere pijnlijke gevoelens.
  • Een kind of jongere uit zijn ongenoegen en frustraties.
  • Als je voeling wil krijgen met de behoeften van een kind of jongere in een bepaalde situatie.
  • Om succeservaringen, trots, enthousiasme en andere blije gevoelens te bekrachtigen?

In deze weekendtraining verdiepen we ons in het empathisch luisteren naar kinderen en jongeren vanuit geweldloze communicatie (ook verbindende communicatie genoemd). Empathisch luisteren is echt contact maken met wat er nu bij het kind of de jongere leeft. Ik luister ontzettend graag empathisch omdat het enorm bijdraagt aan de ander en omdat het me energie geeft. Ik hoop je ook te laten ervaren dat empathisch luisteren niet iets zwaar is, maar juist bijdraagt aan je eigen innerlijke harmonie.
Door empathisch te luisteren naar kinderen en jongeren voelen ze zich echt gehoord. Empathie is ook ruimte en veiligheid creëren om pijnlijke gevoelens te uiten. Dit kan hen opluchten en zorgen voor innerlijke rust. Empathie kan hen tevens helpen om meer inzicht te krijgen in hun innerlijke wereld. Daarnaast krijg je zicht op wat er in hen omgaat en wat ze belangrijk vinden. Zo kan je met hun behoeften rekening houden. Bovendien versterkt empathisch luisteren jullie relatie.

In deze training gaan we het o.a. hebben over

  • Hoe een kind of jongere echt te horen, zonder oordelen, kritiek of ongewenst advies te geven.
  • Hoe de behoeften van het kind of jongere te blijven zien doorheen oordelen, eisen, verwijten, moeilijk gedrag of heftige emoties?
  • Hoe bij het gevoel van een kind of jongere blijven, zonder hem/haar af te leiden, te minimaliseren, de situatie snel op te lossen of het kind te triggeren?
  • Hoe een kind ruimte geven om te huilen en boosheid te uiten?
  • Hoe echt te luisteren naar een kind of jongere en tevens zorg te dragen voor je eigen behoeften?

Voor wie: Voor (toekomstige) ouders, leerkrachten, opvoeders, kindbegeleiders, kortom voor iedereen die met kinderen leeft of werkt. Omdat we starten vanuit de veronderstelling dat je reeds een basisinzicht verbindende communicatie hebt, is het verzoek om reeds minstens 10u training geweldloze communicatie te hebben gevolgd.
Trainer: Stijn De Neve
Data: zaterdag 1 en zondag 2 februari 2020
Uren: telkens van 10u00 tot 17u, welkom vanaf 9u30
Praktisch: neem je eigen lunch mee, tussendoortjes, koffie, thee en water worden voorzien
Prijs: 150 euro
Locatie: Edegemsestraat 55, 2640 Mortsel
Inschrijven: mailen naar stijn@kindinvertrouwen.be


Speels verbinden met kinderen

Wil je graag op een speelse manier de relatie met je kind versterken?
Spel is de taal van het kind. Daarom is samen spelen een erg gepaste manier om samen plezier te maken, emoties te verwerken en je band te versterken. Wat is spelen? Waarom spelen kinderen? Wanneer is spelen verbindend? Hoe kan je meespelen met je kind zodat dit relatie versterkend werkt? Hoe kan je ervaringen helpen verwerken d.m.v. spel? Hoe spelen inzetten als je zelf andere bezigheden hebt? In deze workshop krijg je inzichten omtrent de kracht van spel, concrete tips en ideeën om te spelen met je kind en we gaan tevens ook zelf speels aan de slag.

Trainer: Stijn De Neve
Ik, Stijn, ben een echte speelvogel, en ik heb veel ervaring in het spelen met kinderen. Zo heb ik ondervonden hoe ontzettend waardevol spelen is om te bouwen aan de relatie met kinderen. Daarnaast heb ik me ook theoretisch enorm verdiept in de kracht van spel, vanuit Spelcounseling, Aware Parenting, Democratisch Onderwijs en diverse boeken en artikels. Bij de opleiding gezinswetenschappen heb ik mijn eindwerk geschreven over hoe spel de ouder-kindrelatie kan bevorderen.
In deze workshop wil ik graag mijn inzichten en ervaringen met jullie delen.

Voor iedereen die met kinderen leeft of werkt.

Momenteel geen data gepland.


Help, mijn kind huilt!

Hoe constructief omgaan met huilen en verdriet zodat het helpend is voor het kind en minder stresserend is voor jezelf?
Heeft je kind moeite met afscheid? Huilt je kind om het minste? Twijfel je wat je het best kan doen als je kind huilt? Of wil je gewoon je inzichten omtrent huilen vergroten? Dan ben je zeer welkom op deze workshop. We gaan kijken waarom kinderen huilen en wat kinderen nodig hebben op die momenten. Hoe kan je ondersteunend zijn voor je kind en tevens rekening houden met je eigen behoeften? Dus niet iets toegeven aan je kind wat je eigenlijk niet wil om het huilen te stoppen en ook niet het huilen negeren. Maar afstemmen op de behoeften van het kind en ruimte geven om het verdriet te uiten. Ook wat er bij jezelf gebeurt als je je kind ziet huilen krijgt een plaats tijdens deze avond. We werken met de inzichten van Aware Parenting, gecombineerd met de empathische houding vanuit Verbindende Communicatie. In deze workshop krijg je informatie omtrent de werking en functie van huilen en gaan we aan de slag met concrete ervaringen d.m.v. oefeningen en rollenspel.

Trainer: Stijn De Neve
Toen ik, Stijn, op 17 jarige leeftijd voor de allereerste week op het speelplein stond als begeleider, zei de speelpleincoördinator tegen mij: “Ik stuur de verdrietige kindjes naar jouw, want jij kan er zo goed mee om.” Vanaf dan heb ik nog heel veel kinderen ondersteund tijdens hun verdriet tijdens mijn jaren ervaring met het werken met kinderen. Ik merk dat kinderen nadien emotioneel evenwichtiger zijn en dat onze band versterkt is. Bovendien brengt het rust in mijzelf. Ik heb mij tevens ook verdiept in huilen via Aware Parenting. En Verbindende Communicatie geeft mij inzichten hoe ik Empathisch kan luisteren naar het verdrietige kind.
Deze inzichten en ervaringen wil ik graag met jullie delen in deze workshop.

Voor iedereen die leeft of werkt met kinderen.

Momenteel geen data gepland


Orvita Kampen

Op dit kamp mogen kinderen helemaal zichzelf zijn en ze krijgen volop de ruimte hun eigen dag in te vullen en om vrij te spelen. Tegelijk werken we aan een gemeenschap waar ieder kind zich thuis voelt en waar met ieders behoeften maximaal rekening wordt gehouden.

Leeftijd: Voor kinderen en jongeren van 4 tot 14 jaar. Een groep met gemengde leeftijden is een meerwaarde. Zo kunnen oudere kinderen zorgen voor jongere en jongere kinderen kunnen veel leren van oudere.


Kamp krokusvakantie 2020, Gent

Data: maandag 24 t.e.m. woensdag 26 februari 2020
Uren: dagelijks van 9u tot 17u
Locatie: Textielstraat 17, Gent. Een tof huis in Gent in de buurt van groen. Een lieve speelse hond en 3 poezen houden ons gezelschap.
Prijs: 105 EUR
boterhammetjes meebrengen, tussendoortjes worden voorzien.
Meer info en inschrijven


Kamp Paasvakantie 2020, Edegem

Data: maandag 6 t.e.m. vrijdag 10 april 2020
Uren: dagelijks van 9u tot 17u
Locatie: OLVE basisschool, Rogier Van der Weydenstraat 5, 2650 Edegem (nabij Antwerpen)
Prijs: 175 EUR
boterhammetjes meebrengen, tussendoortjes worden voorzien.
Meer info en inschrijven


Kamp zomervakantie - juli 2020, Edegem

Data: maandag 6 t.e.m. vrijdag 10 juli 2020
Uren: dagelijks van 9u tot 17u
Locatie: OLVE basisschool, Rogier Van der Weydenstraat 5, 2650 Edegem (nabij Antwerpen)
Prijs: 175 EUR
boterhammetjes meebrengen, tussendoortjes worden voorzien.
Meer info en inschrijven


Kamp zomervakantie - juli 2020, Gent

Data: maandag 13 t.e.m. vrijdag 17 juli 2020
Uren: dagelijks van 9u tot 17u
Locatie: Textielstraat 17, Gent. Een tof huis in Gent in de buurt van groen. Een lieve speelse hond en 3 poezen houden ons gezelschap.
Prijs: 175 EUR
boterhammetjes meebrengen, tussendoortjes worden voorzien.
Meer info en inschrijven


Kamp zomervakantie - augustus 2020, Edegem

Data: maandag 17 t.e.m. vrijdag 21 augustus 2020
Uren: dagelijks van 9u tot 17u
Locatie: OLVE basisschool, Rogier Van der Weydenstraat 5, 2650 Edegem (nabij Antwerpen)
Prijs: 175 EUR
boterhammetjes meebrengen, tussendoortjes worden voorzien.
Meer info en inschrijven


Kamp zomervakantie - augustus 2020, Gent

Data: maandag 24 t.e.m. vrijdag 28 augustus 2020
Uren: dagelijks van 9u tot 17u
Locatie: Textielstraat 17, Gent. Een tof huis in Gent in de buurt van groen. Een lieve speelse hond en 3 poezen houden ons gezelschap.
Prijs: 175 EUR
boterhammetjes meebrengen, tussendoortjes worden voorzien.
Meer info en inschrijven


Orvita infoavond over de kampen, school en opleiding

Bij Orvita krijgen kinderen en jongeren de ruimte om helemaal zichzelf te zijn en te ontdekken in een community waar iedereen erbij hoort en met ieders behoeften rekening gehouden wordt. Dat doen we door zelfsturend en met verbindende communicatie te werken.

We organiseren kampen voor kinderen en jongeren, we zijn bezig met de opstart van een school en plannen een opleiding voor mensen die met kinderen en jongeren werken.

Onze kampen gaan momenteel door in Gent en binnenkort ook in regio Antwerpen.
De locatie voor onze school en onze opleiding liggen nog niet vast, maar zal hoogstwaarschijnlijk Gent en/of regio Antwerpen zijn.

  • Heb je interesse om je kind te laten deelnemen aan een Orvita kamp?
  • Ben je benieuwd naar onze school?
  • Lijkt een Orvita opleiding je wel wat?
  • Wil je graag begeleider worden op onze kampen?
  • Of wil je graag mee bouwen aan Orvita?
  • Kom dan zeker naar onze infoavond.

Op deze avond kan je kennismaken met ons team, onze werking, onze kampen, onze school, de opleiding voor mensen die met kinderen werken

De infoavond gaat door op volgende data en locaties:
Infoavond Gent: vrijdag 17 januari 2020, Textielstraat 17, 9000 Gent
Infoavond Mortsel: vrijdag 24 januari 2020, Edegemsestraat 55, 2640 Mortsel

De infoavond is gratis. We vragen wel om je in te schrijven via de website van Orvita.
Meer info en inschrijven

Stijn De Neve

Omgaan met kinderen

Ik werk al 15 jaar met veel enthousiasme met kinderen in diverse settings o.a. in de scouts, op het speelplein, opvang baby's en peuters, in de buitenschoolse kinderopvang en in democratisch onderwijs. Al snel begon ik mijzelf mijn eerste levensvraag te stellen: “Hoe kan ik met kinderen omgaan zodat kinderen volledig tot hun recht komen?”

Onderwijs

Gedurende de opleiding kleuteronderwijs ontstond mijn tweede levensvraag: “Hoe ziet onderwijs eruit waarbij kinderen zichzelf kunnen zijn en hun mogelijkheden volop tot ontplooiing komen?” Meer dan een jaar heb ik elke dag nagedacht over een antwoord op deze vraag. Vervolgens las ik op het internet over democratisch onderwijs. Tot mijn verbazing sloot mijn antwoord hier naadloos op aan. In 2010 heb ik de democratische school, Sudbury School Gent, mee opgericht en daar enkele jaren gewerkt. Daarnaast ga ik jaarlijks naar de EUDEC (European Democratic Education Community) conferentie en heb ik diverse democratische scholen in Europa bezocht of er gewerkt. Ondertussen blijft mijn antwoord op mijn tweede levensvraag verder groeien.

Geweldloze communicatie

Sinds 2009 verrijkt geweldloze communicatie mijn leven. Verbindende communicatie geeft me zicht op wat erin mezelf leeft en wat er in de ander leeft, om zo te komen tot oplossingen die verrijkend zijn voor iedereen. Dagelijks ervaar ik de waarde hiervan voor mezelf en in relatie met kinderen en volwassenen. Ik blijf mij hierin verdiepen door intense trainingen te volgen, mee te doen met oefengroepen, boeken te lezen en door het dagelijks te gebruiken.

Spelen

Verder intrigeert het thema “spelen” me. Naast dat ik zelf graag speel, heb ik me verdiept in wat spelen is en hoe spel bijdraagt aan leren, sociale relaties en emotionele verwerking. Vanuit deze interesse heb ik tevens de opleiding cliënt-centered spelcounseling gevolgd om kinderen met sociaal-emotionele moeilijkheden te ondersteunen.

Ondersteunen van ouders, leerkrachten, opvoeders en kindbegeleiders

Als je met kinderen werkt, dan kom je dagelijks in contact met ouders. Kinderen groeien namelijk op in een gezin. Daarom zijn gezinnen en vooral de ouder-kindrelatie me enorm gaan boeien. Vanuit deze interesse volgde ik de opleiding gezinswetenschappen. Aansluitend begon het te kriebelen om ouders, leerkrachten, opvoeders en kindbegeleiders te ondersteunen om met kinderen om te gaan en mijn inzichten en ervaringen te delen. Hieruit is Kind in Vertrouwen gegroeid.

Contact

Stijn De Neve

0494 33 16 67
Mortsel